SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter publicerar delårsrapport för kvartal tre och perioden januari-september 2022

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2022. Kvartalsrapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se. Fastighetsbeståndet uppgår till 14,2 miljarder och Net LTV till 54,6 procent. Under tredje kvartalet 2022 har aktierna i Randviken Fastigheter AB (publ) tillträtts och både fastighetsportföljen och personalstyrkan har vuxit.

Kvartalet i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 235,6 (103,7) mkr. I genomsnitt är cirka 95 procent av bashyresvolymen till 100 procent indexerade enligt KPI.
 • Driftöverskottet uppgick till 180,0 (84,2) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 102,8 (55,5) mkr, motsvarande 0,28 (0,23) kr per aktie efter utspädning.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 35,6 (461,0) mkr varav orealiserade 38,4 (461,0) mkr motsvarande 0,3 (7,4) procent av fastighetsvärdet.
 • Resultat efter skatt uppgick till 156,7 (381,7) mkr.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 7 226,7 (3 205,6) mkr varav 7 099,4 (3 139,2) mkr avsåg förvärv av 66 (62) fastigheter och 127,3 (66,4) mkr avsåg ny-, till-, och ombyggnationer.
 • Försäljning av fastigheter uppgick till 782,1 (-) mkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 114, 2 (89,0) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande 0,43 (1,60) kr per aktie efter utspädning.

Perioden i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 477,1 (173,5) mkr. I genomsnitt är cirka 95 procent av bashyresvolymen till 100 procent indexerade enligt KPI.
 • Driftöverskottet uppgick till 363,6 (138,5) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 230,7 (91,9) mkr, motsvarande 0,78 (0,54) kr per aktie.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 266,5 (692,3) mkr varav orealiserade 269,3 (690,4) mkr motsvarande 1,9 (11,5) procent av fastighetsvärdet.
 • Resultat efter skatt uppgick till 493,1 (596,6) mkr.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 7 595,4 (4 443,7) mkr varav 7 340,9 (4 353,0) mkr avsåg förvärv av 73 (91) fastigheter och 254,5 (90,7) mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.
 • Försäljning av fastigheter uppgick till 782,1 (85,0) mkr.
 • Marknadsvärdet på Bolagets fastigheter uppgick till 14 248,2 (6 685,1) mkr vid periodens slut.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 185,5 (127,1). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 316,4 (183,2) mkr.
 • Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 3,59 (2,52) år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
 • Soliditeten uppgick till 37,0 (48,5) procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
 • Nettobelåningsgraden (Net LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 54,6 (45,3) procent att jämföra med målet att den ska understiga 55 procent på lång sikt.
 • Belåningsgraden (LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 56,8 (48,0) procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent på lång sikt.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,93 (4,00) gånger, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,25 gånger på lång sikt.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,3 (94,8) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande 1,67 (3,51) kr per aktie efter utspädning.

Väsentliga händelser under juli-september

 • Under tredje kvartalet 2022 har vi sett stigande räntor och en ökande inflationstakt. Börserna världen över har fallit och har efter det var varit mycket volatila. Stenhus har haft ett fortsatt fokus på långa hyreskontrakt, stabila hyresgäster, indexerade hyror samt kostnadskontroll i förvaltning och projekt.
 • Under kvartalet tillträdde Stenhus ca 99,5 procent av aktierna i Randviken samt påkallade tvångsinlösen av resterande utestående aktier.
 • Den 28 september avnoterades Randvikens aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.
 • Den 1 juli avyttrar Stenhus nio bostadsfastigheter i Nyköping till ett underliggande fastighetsvärde om 490 miljoner kronor netto.
 • Den 6 juli meddelade Stenhus att man sålt fastigheter med ett underliggande värde om 306 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Göteborg samt Haninge i Stockholm och är ett led i renodligen i samband med samgåendet med Randviken.
 • Den 6 juli meddelade Stenhus också att man förvärvat fastigheter för 260 miljoner kronor belägna i Eskilstuna, Örebro samt Borlänge. Tillträde genomfördes under kvartal fyra 2022.
 • Bolaget har under kvartalet amorterat 462 miljoner kronor på icke säkerställa brygglån.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 11 oktober meddelade Stenhus att man avyttrat en fastighet i Karlstad med underliggande värde om cirka 196 miljoner kronor.
 • Den 26 oktober höll Stenhus extrastämma där det beslutades att införa ett optionsprogram riktat till personer i Bolagets ledningsgrupp och andra anställda i Bolaget, samt i nytillkomna bolag i koncernen.
 • Den 2 november meddelade Stenhus att man tillträtt de fyra fastigheter där avtal om förvärv slöts under kvartal tre. I samband med detta emitterade Stenhus aktier till kursen 17,50 kronor per aktie, till ett sammanlagt värde om 10 miljoner kronor.
 • Bolaget har amorterat resterande 150 miljoner kronor av Randvikens brygglån, som därmed i sin helhet är återbetalt.
 • Bolaget har efter periodens utgång refinansierat del av den kortfristiga skulden. De lån som förfaller inom tolv månader har minskat från 2 114 miljoner kronor per 30 september till 1 560 miljoner kronor per rapportdatum.

Ändrad 2022-11-23

 • Q3
 • News
 • IR
 • Swedish
 • Regulatory
 • MAR
 • Report
 • Interim