SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter publicerar delårsrapport för kvartal tre och perioden januari-september 2023

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2023. Kvartalsrapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se. Stenhus Fastigheter har under kvartal tre fortsatt sin konsolidering med färdigställande av projekt och refinansiering, med fortsatt fokus på starkt driftöverskott och stabilt kassaflöde.

Kvartalet i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 246,9 (235,6) mkr. I genomsnitt är cirka 94 procent av bashyresvolymen indexerade enligt KPI.
 • Driftöverskottet uppgick till 203,9 (180,0) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 103,4 (96,8) mkr, motsvarande 0,28 (0,27) kr per aktie efter utspädning.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -143,0 (35,6) mkr varav orealiserade -140,7 (38,4) mkr motsvarande -1,1 (0,3) procent av fastighetsvärdet.
 • Resultat efter skatt uppgick till -52,3 (180,9) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande -0,13 (0,48) kr per aktie efter utspädning.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 81,5 (7 226,7) mkr varav 4,3 (7 099,4) mkr avsåg
  förvärv och 77,3 (127,3) mkr avsåg ny-, till-, och ombyggnationer.
 • Försäljning av fastigheter uppgick till 1,4 (-782,1) mkr.

Perioden i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 754,3 (477,1) mkr. I genomsnitt är cirka 94 procent av bashyresvolymen indexerade enligt KPI.
 • Driftöverskottet uppgick till 590,5 (363,6) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 282,8 (220,0) mkr, motsvarande 0,76 (0,75) kr per aktie efter utspädning.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -607,6 (266,5) mkr varav orealiserade -526,6 (269,3) mkr motsvarande -3,9 (1,9) procent av fastighetsvärdet.
 • Resultat efter skatt uppgick till -323,9 (517,4) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande -0,85 (1,70) kr per aktie efter utspädning.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 314,9 (7 595,4) mkr varav 4,3 (7 340,9) mkr avsåg förvärv av 1 (73) fastigheter och 310,6 (254,5) mkr avsåg ny-, till-, och ombyggnationer.
 • Försäljning av fastigheter uppgick till -980,6 (-782,1) mkr.
 • Marknadsvärdet på Bolagets fastigheter uppgick till 12 986,0 (14 248,2) mkr vid periodens slut.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 289,1 (209,7) mkr. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 273,5 (316,4) mkr.
 • Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 2,5 (3,59) år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
 • Soliditeten uppgick till 42,3 (42,5) procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
 • Nettobelåningsgraden (Net LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 53,5 (53,3) procent att jämföra med målet att den ska understiga 55 procent på lång sikt.
 • Belåningsgraden (LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 55,5 (55,8) procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent på lång sikt.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,04 (2,97) gånger under rullande 12 månader, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,25 gånger på lång sikt.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 94,4 (95,3) procent.

Väsentliga händelser under juli-september

 • Stenhus Fastigheter har under kvartal tre fortsatt sin konsolidering. Stenhus behåller sitt fokus på kassaflöde och stabila långsiktiga relationer med sina hyresgäster enligt affärsmodellen vilket ger ett starkt förvaltningsresultat för kvartal tre. Under kvartal tre har fokus också varit att öka bolagets finansiella styrka samt att avsluta konsolideringen av Bolaget. Konsolideringsarbetet beräknas färdigt vid årsskiftet.
 • Under kvartal tre har Stenhus lämnat ett kontant budpliktsbud till samtliga aktieägare i Backaheden Fastighets AB om förvärv av samtliga aktier i Backaheden Fastighets AB som Stenhus inte redan innehar.
 • Under kvartalet har Stenhus även refinansierat seniora banklån om totalt 1 650 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Stenhus arbetar vidare enligt affärsmodellen mot uppsatta mål där fokus är långsiktiga stabila kassaflöden där aktieägare och investerare i Bolaget känner trygghet både när marknaden är stabil men också när den förändras negativt. Arbetet under kvartal tre, med fokus att öka Bolagets finansiella styrka, har lett till avslut av ett antal finansieringsprojekt.
 • Stenhus har efter perioden upprättat ett grönt finansieringsramverk samt emitterat gröna obligationer för 500 miljoner kronor. Stenhus har genomfört ett återköp av Bolagets dotterbolag MaxFastigheter i Sverige AB (publ):s utestående icke säkerställda obligationer med en utestående volym om 300 miljoner kronor. De nya obligationerna vilka emitterades under ett ramverk om 700 miljoner kronor, har en löptid om 3 år och löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 600 baspunkter. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.
 • Vid utgången av acceptfristen gällande Backaheden Fastighets AB den 13 oktober uppgick Stenhus andel av utestående aktier och röster till 60,88 procent. Backaheden konsolideras med Stenhus i kvartal fyra 2023.

Ändrad 2023-11-23

 • Q3
 • News
 • IR
 • Swedish
 • Regulatory
 • MAR
 • Report
 • Interim