SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter publicerar delårsrapport för kvartal tre och perioden januari-september

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport avseende det tredje kvartalet samt perioden januari-september 2021. Rapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se. Kvartalet och perioden genomsyras återigen av starkt resultat, starkt kassaflöde samt hög tillväxt. Fastighetsbeståndet uppgår till 6,7 miljarder och tillväxtmålet för underliggande fastighetsvärde revideras till 20 miljarder vid utgången av 2025.

Kvartalet i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 103,7 (1,4) Mkr.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 55,5 (0,8) Mkr, motsvarande 0,29 (0,0) kr per aktie.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 461,0 (0) Mkr varav orealiserade 461,0 Mkr (0) Mkr motsvarande 7,4 (0) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 381,7 (1,0) Mkr.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 3 205,6 (1 376,0) Mkr varav 3 139,2 (1 376,0) Mkr avsåg förvärv av 62 (10) fastigheter och 66,4 (0) Mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.
 • Nettokassaflödet uppgick till 9,3 (53,7) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande 1,98 (0,03) kr per aktie.

Perioden i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 173,5 (1,4) Mkr.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 91,9 (0,8) Mkr, motsvarande 0,49 (0,0) kr per aktie före utspädning.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 692,3 (0) Mkr varav orealiserade 690,4 (0) motsvarande 11,5 (0) procent.
 • Resultatet uppgick till 596,6 (1,0) Mkr.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 4 443,7 (1 376,0) Mkr varav 4 353,0 (1 376,0) Mkr avsåg förvärv av 91 (10) fastigheter och 90,7 (0) Mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.
 • Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick till 6 685,1 (1 376,0) miljoner kronor vid periodens slut.
 • Nettokassaflödet uppgick till -268,3 (53,7) Mkr och likvida medel uppgick vid periodens utgång till 183,2 (53,7) Mkr.
 • Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 2,5 (2,4) år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
 • Soliditeten uppgick till 48,5 (48,6) procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
 • Belåningsgraden (LTV) av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 48,0 (50,6) procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent på lång sikt.
 • Nettobelåningsgraden (Net LTV) av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 45,3 (46,7) procent att jämföra med målet att den ska understiga 55 procent på lång sikt.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,00 (5,10) gånger, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,25 gånger på lång sikt.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 94,8 (90) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande 3,18 (0,03) kr per aktie.

Väsentliga händelser under juli-september

 • Den 2 juli avtalar Stenhus om förvärv av två fastigheter inom segmentet lager/lättindustri/logistik. Fastigheterna är fullt uthyrda till Bilia AB med en hyresduration på 14,3 år.
 • Den 6 juli genomför Stenhus den beslutade riktade kontanta nyemissionen om totalt 30 000 000 stycken aktier till kursen 15 kr till de två största ägarna Sterner Stenhus Holding AB samt Fastighets AB Balder. Denna emission tillför bolaget 450 Mkr i enlighet med årsstämmobeslutet.
 • Den 7 juli beslutar styrelsen för Stenhus om en riktad nyemission av högst 74 829 422 aktier till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i MaxFastigheter, mot betalning med apportegendom i form av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter.
 • Per den 18 augusti kontrollerar Stenhus 99,57 procent av aktierna i Maxfastigheter och påkallar tvångsinlösensförfarande. Stenhus konsoliderar Maxfastigheter from den 1 juli 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 12 oktober avnoteras MaxFastigheter i Sverige AB.
 • Den 13 oktober lämnar Stenhus en omvänd vinstvarning då resultatet beräknas öka med 430 Mkr, motsvarande 1,75 kronor per aktie.
 • Den 15 oktober ingår Stenhus avtal om förvärv av en utvecklingsfastighet i Uppsala som är uthyrd enligt ett 15-årigt trippel-net avtal till Hedin Bil. Förvärvet sker genom förvärv av aktier i fastighetsägande bolag. Del av köpeskillingen regleras genom nyemitterade Stenhusaktier, vilka emitteras till en teckningskurs om 20,00 kr per aktie.
 • Den 18 oktober ingår Stenhus avtal om förvärv av fyra fastigheter samt en utvecklingsfastighet, samtliga via bolagsförvärv. Investeringen beräknas uppgå till ca 175 Mkr. Bolaget har också ingått ett samarbetsavtal med JSR AB där ett gemensamt JV bildas med syfte att gemensamt förvärva projektfastigheter för vidare överlåtelse till Stenhus efter färdigställande.
 • Den 21 oktober förvärvar Stenhus sju fastigheter inom segmentet lager/lättindustri/ logistik. Fem av fastigheterna har bilbesiktningar som hyresgäster, de två andra fastigheterna har Byggmax respektive Hedin Bil som hyresgäster. Förvärvet av fastigheterna uppgår till ca 47 Mkr. Del av köpeskillingen betalas av Stenhus genom nyemitterade Stenhusaktier till en teckningskurs om 20,80 kr per aktie.
 • Den 19 november meddelar Stenhus att långsiktigt kreditbetyg om BB erhållits från kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating (”NCR”). Stenhus meddelar även att man ämnar undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda SEK-obligationer om minimum 500 Mkr, med en löptid om tre år. I samband med emissionen av dessa obligationer erbjuds innehavare av nuvarande obligation i MaxFastigheter i Sverige AB, med utestående volym om 200 Mkr, att delta i ett återköp.
 • Den 19 november meddelar Bolaget även att man höjer målet för värdet på fastighetsportföljen till minst 20 000 Mkr per utgången av 2025, samt att finansiella nyckeltal justeras

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– ”Stenhus Fastigheter har återigen visat prov på stark tillväxt och starkt kassaflöde. Bolaget har under året förvärvat 91 fastigheter och värdet på fastighetsportföljen uppgår till knappt 6,7 miljarder. Våra finansiella förutsättningar ger oss ett starkt kassaflöde att investera i framtiden. Vi bedömer nu som nytt mål att vi till utgången av 2025 har ett värde på vår fastighetsportfölj om minst 20 miljarder kronor.”


Ändrad 2021-11-23

 • Report
 • Interim
 • Q3
 • News
 • IR
 • Swedish
 • Regulatory
 • MAR