SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter publicerar delårsrapport för kvartal två och perioden januari-juni 2022

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport avseende det andra kvartalet 2022. Kvartalsrapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se. Fastighetsbeståndet uppgår till 7,8 miljarder och Net LTV till 45,6 procent. Under andra kvartalet 2022 har bolaget lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Randviken Fastigheter AB (publ) och inlett syntetiska återköp av egna aktier.

Kvartalet i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 123,9 (42,0) mkr. Cirka 97 procent av hyresvolymen är till 100 procent indexerade enligt KPI.
 • Driftöverskottet uppgick till 95,7 (33,0) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 68,8 (21,5) mkr, motsvarande 0,26 (0,15) kr per aktie efter utspädning.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 5,9 (116,9) mkr varav orealiserade 5,9 mkr (115,0) mkr motsvarande 0,1 (4,0) procent av fastighetsvärdet.
 • Resultat efter skatt uppgick till 81,4 (112,2) mkr.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 173,6 (368,0) mkr varav 89,4 (350,8) mkr avsåg förvärv av 4 (9) fastigheter och 84,2 (17,2) mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.
 • Nettokassaflödet uppgick till 174,6 (22,3) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande 0,31 (0,81) kr per aktie efter utspädning.

Perioden i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 241,5 (69,8) mkr. Cirka 97 procent av hyresvolymen är till 100 procent indexerade enligt KPI.
 • Driftöverskottet uppgick till 183,6 (54,3) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 128,0 (36,4) mkr, motsvarande 0,49 (0,27) kr per aktie.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 230,8 (231,4) mkr varav orealiserade 230,8 mkr (229,4) mkr motsvarande 3,1 (8,2) procent av fastighetsvärdet.
 • Resultat efter skatt uppgick till 336,4 (214,9) mkr.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 368,7 (1 238,1) mkr varav 241,5 (1 213,8) mkr avsåg förvärv av 7 (29) fastigheter och 127,2 (24,3) mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.
 • Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick till 7 767,9 (3 018,5) mkr vid periodens slut.
 • Nettokassaflödet uppgick till 90,5 (-277,6) mkr och likvida medel uppgick vid periodens utgång till 424,4 (173,9) mkr.
 • Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 2,54 (2,52) år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
 • Soliditeten uppgick till 49,0 (52,6) procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
 • Nettobelåningsgraden (Net LTV) av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 45,6 (40,3) procent att jämföra med målet att den ska understiga 55 procent på lång sikt.
 • Belåningsgraden (LTV) av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 51,1 (46,1) procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent på lång sikt.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,63 (4,58) gånger, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,25 gånger på lång sikt.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,6 (95,2) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande 1,26 (1,59) kr per aktie efter utspädning.

Väsentliga händelser under april-juni

 • Mot bakgrund av att Halmslätten offentliggjort att Halmslätten ingått bindande avtal avseende försäljning av sin fastighetsportfölj beslutade Stenhus Fastigheter per 1 april att inte förlänga acceptfristen i Erbjudandet ytterligare. Stenhus Fastigheter kontrollerar 33,84 procent av aktierna i Halmslätten efter genomförandet av det offentliga uppköpserbjudandet.
 • Den 19 april meddelade Stenhus att man lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Randviken Fastigheter AB (publ) om att förvärva samtliga aktier i bolaget mot ett kombinerat vederlag om nyemitterade aktier i Stenhus samt kontantvederlag. Den oberoende budkommittén i Randviken rekommenderade aktieägarna i Randviken att acceptera Stenhus Fastigheters bud vilket pressmeddelats 20 juni 2022.
 • Den 31 maj erhöll Stenhus godkännande från Nasdaq om tillträde till premiumsegmentet Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets aktier handlas därmed på First North Premier från och med den 2 juni 2022.
 • Den 31 maj erhöll Stenhus godkännande från Nasdaq om tillträde till premiumsegmentet Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets aktier handlas därmed på First North Premier från och med den 2 juni 2022.
 • Den 21 juni uppdrog Stenhus åt Pereto Securities att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.
 • Det första halvåret 2022 har drabbat världen hårt. Europa upplever krig samtidigt som Covid-19 leder till nedstängning av delar av Asien. Vi ser stigande inflation, ökade räntor och vi får också en brist på råvaror. Vi har fortsatt fokus på långa hyreskontrakt, stabila hyresgäster, indexerade hyror och kostnadskontroll i förvaltning och projekt. Utöver det har vi låg skuldsättningsgrad vilket minskar ränterisken.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 6 juli meddelade Stenhus att man koncentrerar fastighetsbeståndet och säljer fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 306 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Göteborg samt Haninge. Frånträde beräknas ske under Q3 2022.
 • Den 6 juli ingick Stenhus avtal om förvärv av fastigheter för 260 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Eskilstuna, Örebo samt Borlänge. Förvärvet genomförs som bolagsaffär och är villkorat dels av finansieringen, dels av att fastighetsbolagen ingår nya hyresavtal med Bilia med en initial hyresperiod om minst 10 från den dag Stenhus tillträder Fastigheterna. Tillträde beräknas ske under Q4 2022.
 • Den 17 augusti offentliggjorde Stenhus att Bolaget kontrollerar 99,5 procent av aktierna i Randviken Fastigheter AB. Acceptfristen förlängs inte.

Ändrad 2022-08-24

 • Q2
 • News
 • IR
 • Swedish
 • Regulatory
 • MAR
 • Report
 • Interim