SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter publicerar delårsrapport för kvartal två och perioden januari-juni 2023

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport avseende det andra kvartalet 2023. Kvartalsrapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se. Stenhus Fastigheter har under kvartal två fortsatt sin konsolidering med färdigställande av projekt, försäljning av fastigheter, amortering av skulder samt fortsatt fokusera på kassaflöde.

Kvartalet i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 239,2 (123,9) mkr. I genomsnitt är cirka 94 procent av bashyresvolymen indexerade enligt KPI.
 • Driftöverskottet uppgick till 184,7 (95,7) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 86,9 (63,3) mkr, motsvarande 0,23 (0,24) kr per aktie efter utspädning.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -182,9 (5,9) mkr varav orealiserade -176,6 (5,9) mkr motsvarande -1,3 (0,1) procent av fastighetsvärdet.
 • Resultat efter skatt uppgick till -70,5 (81,4) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande -0,18 (0,31) kr per aktie efter utspädning.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 93,8 (173,6) mkr varav – (89,4) mkr avsåg förvärv och 93,8 (84,2) mkr avsåg ny-, till-, och ombyggnationer.
 • Försäljning av fastigheter uppgick till -209,0 (-) mkr.

Perioden i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 507,4 (241,5) mkr. I genomsnitt är cirka 94 procent av bashyresvolymen indexerade enligt KPI.
 • Driftöverskottet uppgick till 386,6 (183,6) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 179,4 (123,2) mkr, motsvarande 0,48 (0,48) kr per aktie efter utspädning.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -464,5 (230,8) mkr varav orealiserade -385,9 (230,8) mkr motsvarande -2,9 (3,1) procent av fastighetsvärdet.
 • Resultat efter skatt uppgick till -271,6 (336,4) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande -0,72 (1,26) kr per aktie efter utspädning.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 233,3 (368,7) mkr varav – (241,5) mkr avsåg förvärv och 233,3 (127,2) mkr avsåg ny-, till-, och ombyggnationer.
 • Försäljning av fastigheter uppgick till -982,0 (-) mkr.
 • Marknadsvärdet på Bolagets fastigheter uppgick till 13 046,0 (7 767,9) mkr vid periodens slut.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 134,4 (71,2) mkr. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 249,1 (424,4) mkr.
 • Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 3,31 (2,54) år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
 • Soliditeten uppgick till 42,6 (49,0) procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
 • Nettobelåningsgraden (Net LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 53,5 (45,6) procent att jämföra med målet att den ska understiga 55 procent på lång sikt.
 • Belåningsgraden (LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 55,4 (51,1) procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent på lång sikt.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,09 (3,55) gånger under rullande 12 månader, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,25 gånger på lång sikt.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,2 (95,6) procent.

Väsentliga händelser under april-juni

 • Stenhus Fastigheter har under kvartal två fortsatt sin konsolidering med färdigställande av projekt, försäljning av fastigheter, amortering av skulder samt fortsatt fokus på kassaflöde. Trots stigande inflation redovisar Stenhus ett mycket starkt driftnetto, tack vare indexerade hyresavtal och kompetent förvaltning.
 • Frånträde har skett av de sista fem fastigheterna där avtal om försäljning tecknades under kvartal ett.
 • I samband med frånträdet av de fem fastigheterna har Stenhus amorterat ytterligare 104 miljoner kronor av banklånen.
 • Stenhus har under kvartal två amorterat återstående del av brygglånet, cirka 564 miljoner kronor, vilket upptogs i samband med förvärvet av Randviken. Brygglånet är efter detta till fullo amorterat.
 • Stenhus har under kvartal två hållit årsstämma där nyval gjordes av Anna Engebretsen till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB till Bolagets revisor.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens utgång. Stenhus arbetar vidare enligt affärsmodellen mot uppsatta mål där fokus är långsiktiga stabila kassaflöden där aktieägare och investerare i Bolaget känner trygghet både när marknaden är stabil men också när den förändras negativt. Fortsatt fokus ligger också på konsolideringen av Randviken och Stenhus. Konsolideringsarbetet beräknas färdigt vid årsskiftet.

Ändrad 2023-08-24

 • Report
 • Interim
 • Q2
 • News
 • IR
 • Swedish
 • Regulatory
 • MAR