SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter publicerar kvartalsrapport

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) publicerar kvartalsrapport avseende det första kvartalet 2021. Kvartalsrapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se.

Bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 102,7 Mkr motsvarande 0,77 kronor per aktie.

Perioden i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 27,8 Mkr.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 14,9 Mkr, motsvarande 0,1 kr per aktie.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 114,4 Mkr.
 • Resultatet uppgick till 102,7 Mkr, motsvarande 0,77 kr per aktie.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 870,1 Mkr varav 863 Mkr avsåg förvärv av 20 fastigheter som tillträtts under kvartalet och 7,1 Mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.
 • Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick till 2 618,5 Mkr vid periodens slut.
 • Nettokassaflödet uppgick till -300,0 Mkr och likvida medel uppgick vid periodens utgång till 151,6 Mkr.
 • Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 2,69 år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
 • Soliditeten uppgick till 55,7 procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
 • Belåningsgraden av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 43,8 procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 5,6 gånger, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,0 gånger.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 94,6 procent.

Väsentliga händelser under januari-mars

 • Den 18 januari 2021 förvärvade Stenhus en fastighetsportfölj bestående av sju fastigheter, två tomträtter och ett arrende i Stockholm och Göteborg med ett sammanlagt värde om Mkr 496 med delbetalning i 7 692 308 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 13,00 kr per aktie.
 • Den 21 januari tillträds fastigheterna Norrtälje Vattumannen 3 samt Linköping Glaskulan 17. Båda tillträden avser tidigare aviserade förvärv och tillträds efter genomförd DD.
 • Den 18 februari förvärvade Bolaget en fastighetsportfölj med ett underliggande fastighetsvärde om 126 Mkr med delbetalning i 1 071 429 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 14,00 kr per aktier. Fastigheterna är belägna i Nybro, Hörby, Växjö och Hässleholm.
 • Den 19 februari förvärvade Stenhus två fastigheter i Norrtälje med ett underliggande fastighetsvärde om 97 Mkr.
 • Den 3 mars lämnar Stenhus ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB. Budvärdet uppgår till cirka 1 107 Mkr. Investment AB Öresund, Berndt Ivarsson med bolag, PriorNilsson Fonder, familjen Qviberg och Catella Holding AB, m.fl. som tillsammans kontrollerar cirka 41,1 procent av aktierna och 46,9 procent av teckningsoptionerna i MaxFastigheter, har åtagit sig att acceptera erbjudandet.
 • Vederlaget till innehavarna av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter utgörs av aktier i Stenhus Fastigheter. Erbjudandet förutsätter således ingen ytterligare finansiering. Stenhus Fastigheter har erhållit emissionsgarantier från sina två största ägare, Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder, som förbundit sig att vardera teckna högst 15 000 000 nya aktier i Stenhus Fastigheter Nyemissionen, innebärandes att respektive ägare har förbundit sig att tillskjuta Stenhus Fastigheter 225 000 000 kronor genom teckning av 15 000 000 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 15 kronor per teckna aktie. Nyemissionen är därmed fullt ut garanterad.
 • Den 22 mars kommunicerar Bolaget om positiva värdeförändringar. Den totala värdeförändringen om drygt 100 Mkr motsvarar en värdeökning om cirka 0,75 kr per aktie i Bolaget.
 • Den 23 mars har Fastighets AB Balder, och Magnus Halvard Torsten Nilsson accepterat uppköpserbjudandet och det totala antalet aktieägare i Maxfastigheter som accepterat uppköpserbjudandet uppgår till 52,72 procent och det totala antalet innehavare av teckningsoptioner i MaxFastigheter som accepterat uppköpserbjudandet uppgår till 60,18 procent av samtliga teckningsoptioner i MaxFastigheter.
 • Den 31 mars tecknar Stenhus ett 15-årigt hyresavtal med AB Karl Hedin Bygghandel i fastigheten Våghagen 1 i Köping. Det nya hyresavtalet som börjar löpa from 2022-01-01 beräknas öka driftnettot med drygt 15 %.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 27 april uppgår det totala antalet aktieägare i Maxfastigheter som accepterat uppköpserbjudandet till 72,1 procent av samtliga aktier i MaxFastigheter, och det totala antalet innehavare av teckningsoptioner i MaxFastigheter som accepterat uppköpserbjudandet uppgår till 67,8 procent av samtliga teckningsoptioner i MaxFastigheter.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Under kvartal ett har vi fortsatt att skapa goda förutsättningar genom våra förvärv, vår projektutveckling och våra långa hyreskontrakt inom ramen för vår affärsmodell. Alla förutsättningar finns för att nå våra mål och vi ser med spänning fram emot resultatet av vårt bud till Maxfastigheters aktie- och teckningsoptionsägare.


Ändrad 2021-05-06

 • Report
 • Interim
 • Q1
 • News
 • IR
 • Swedish
 • Regulatory
 • MAR