SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter tillträder tidigare kommunicerat förvärv och genomför riktad nyemission om 10 MSEK

Enligt vad som tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande den 6 juli 2022 ingick Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter”) villkorat avtal om förvärv av Garraway Estate AB (”Målbolaget”), och indirekt fastigheterna Västerås Likströmmen 3, Eskilstuna Valhalla 2:33, Örebro Karossen 24 samt Borlänge Islingby 22:318 (tillsammans ”Fastigheterna”). Stenhus Fastigheter har idag tillträtt Målbolaget och indirekt Fastigheterna, och finansierar del av köpeskillingen enligt avtalet genom att emittera aktier till kursen 17,50 kronor per aktie, till ett sammanlagt värde om 10 MSEK till säljaren.

Som tidigare offentliggjorts var förvärvet villkorat av dels av finansieringen, dels av att fastighetsbolagen ingår nya hyresavtal. Den del av finansieringen som inte betalas med egna aktier finansieras genom externa banklån, revers och interna tillgängliga medel. Stenhus Fastigheter har i enlighet med avtalet emitterat 571 429 aktier om 10 MSEK till säljaren Garraway Invesment AB till kursen 17,50 kronor per aktie, vilket är i linje med det senast rapporterade EPRA NRV. Beslutet om apportemissionen fattades av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman i Stenhus Fastigheter den 24 maj 2022.

Totalt tecknades 571 429 aktier till ett värde av 10 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

Genom apportemissionen ökar aktiekapitalet med 571 429 kronor från 370 057 177 kronor till 370 628 606. Totala antalet aktier i Stenhus Fastigheter ökar med 571 429 aktier, från 370 057 177 till 370 628 606 aktier.


Ändrad 2022-11-02

  • Issuance
  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Action
  • Shares