SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheters emissioner blev kraftigt övertecknade – handel i aktien förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 24 november 2020

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Den 30 september 2020 bestod Stenhus Fastigheters fastighetsportfölj av tio fastigheter motsvarande ett sammanlagt fastighetsvärde om 1 376 miljoner kronor. Bolaget offentliggör idag utfallet av erbjudandena om 2,5 miljoner aktier och 57,5 miljoner aktier (”Erbjudandena”). Intresset har varit mycket stort bland såväl institutionella investerare som bland allmänheten i Sverige, varvid Erbjudandena kraftigt övertecknats och Bolaget kommer tillföras 600 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget tillförs fler än 2 500 nya aktieägare i samband med Erbjudandena.

Erbjudandena i korthet

 • Priset per aktie i Erbjudandena var 10 kronor, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 1 303 miljoner kronor för det totala antalet aktier i Stenhus Fastigheter efter Erbjudandena.
 • Erbjudandena omfattade 60 miljoner nyemitterade aktier fördelat på (i) 57 500 000 aktier i en riktad nyemission till utvalda investerare samt (ii) 2 500 000 aktier i en riktad nyemission till allmänheten i Sverige.
 • Fastighets AB Balder och Länsförsäkringar Fondförvaltning (”Ankarinvesterarna”) har förvärvat aktier i Erbjudandena till ett totalt belopp om 375 miljoner kronor. Ankarinvesterarnas ägande motsvarar sammanlagt 28,8 procent av aktierna i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandena.

Preliminär tidsplan

 • Avräkningsnotor skickas ut den 12 november 2020.
 • Beräknad likviddag är den 18 november 2020.
 • Beräknad första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market är den 24 november 2020. Stenhus Fastigheters aktier kommer att handlas under kortnamnet ”SFAST”.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:
– Vi välkomnar alla nya aktieägare och är mycket glada över allmänhetens och de institutionella investerarnas intresse för Stenhus Fastigheter. Jag är övertygad om att detta skapar bättre förutsättningar för oss att nå våra mål och vi är mycket glada över att kunna inkludera alla nya aktieägare på vår tillväxtresa.

Om Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Den 30 september 2020 bestod Stenhus Fastigheters fastighetsportfölj av tio fastigheter motsvarande ett fastighetsvärde om 1 376 miljoner kronor. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets aktieägare. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom fastighetsutveckling.

Rådgivare

Catella Corporate Finance Stockholm AB är finansiell rådgivare, Avanza Bank AB (publ) är Joint Bookrunner, Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut samt Certified Adviser och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandena.

För mer information, vänligen kontakta

Elias Georgiadis, verkställande direktör
Telefon: +46 707 96 13 34
E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se

Mikael Nicander, vice verkställande direktör
Telefon: +46 708 70 35 91
E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 10:00 den 12 november 2020.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Stenhus Fastigheter eller någon annan. Erbjudandena riktade till allmänheten i Sverige och utvalda investerare sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandena. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.


Ändrad 2020-11-12

 • News
 • IR
 • Swedish
 • Corporate Information
 • Presentation