SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheters uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Halmslätten – Stenhus Fastigheter offentliggör erbjudandehandling och förklarar erbjudandet ovillkorat

Den 23 november 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Halmslätten Fastighets AB (publ) (”Halmslätten”) att förvärva samtliga aktier i Halmslätten med vederlag i nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter plus kontanter (”Erbjudandet”). Ett prospekt avseende Erbjudandet, som även innehåller sådan information som en erbjudandehandling ska innehålla enligt Takeover-reglerna (”Erbjudandehandlingen”), har idag godkänts av Finansinspektionen. Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 3 januari 2022. Stenhus Fastigheter förklarar även Erbjudandet ovillkorat och fullföljer Erbjudandet.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE ELLER TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

ACCEPTFRISTEN FÖR ERBJUDANDET HAR INTE INLETTS.

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt kommer att finnas tillgänglig på Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se). Förtryckt anmälningssedel kommer skickas till aktieägare vars innehav i Halmslätten är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 3 januari 2022.

Stenhus Fastigheter har tidigare kommunicerat att acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 1 februari 2022 och avslutas omkring den 1 mars 2022. Då Erbjudandehandlingen idag godkänts av Finansinspektionen kommer acceptfristen för Erbjudandet inledas den 3 januari 2022 och avslutas den 1 mars 2022. Förutsatt att acceptfristen avslutas den 1 mars 2022 förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 9 mars 2022. Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Vid en eventuell förlängning av acceptfristen kommer dock utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet inte att fördröjas.

Aktieägare i Stenhus Fastigheter har idag, vid extra bolagsstämma, beslutat om en nyemission om totalt 7 085 988 aktier till teckningskursen 31,40 SEK per aktie, alltså totalt 222 500 000 SEK, för att finansiera den kontanta delen av vederlaget. Fullföljandevillkor nummer 1 är således uppfyllt. Stenhus Fastigheter har vidare beslutat att frånfalla fullföljandevillkor nummer 2 – 7 och förklarar Erbjudandet ovillkorat. De fullständiga fullföljandevillkoren för Erbjudandet framgår av erbjudandehandlingen. Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som kommer att acceptera Erbjudandet inte rätt att återkalla sina accepter.


Ändrad 2021-12-30

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • Prospectus