SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheters uppköpserbjudande avseende samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter – Stenhus Fastigheter offentliggör erbjudandehandling

Den 3 mars 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB (”MaxFastigheter”) att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter med vederlag i nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter (”Erbjudandet”). Ett prospekt avseende Erbjudandet, som även innehåller sådan information som en erbjudandehandling ska innehålla enligt Takeover-reglerna (”Erbjudandehandlingen”), har idag godkänts av Finansinspektionen.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE ELLER TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

ACCEPTFRISTEN FÖR ERBJUDANDET HAR INTE INLETTS.

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt kommer att finnas tillgänglig på Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se). Förtryckt anmälningssedel kommer skickas till aktieägare vars innehav i MaxFastigheter är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 28 maj 2021.

Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 28 maj 2021 och avslutas den 28 juni 2021. Förutsatt att acceptfristen avslutas den 28 juni 2021 förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 7 juli 2021. Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Vid en eventuell förlängning av acceptfristen kommer dock utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet inte att fördröjas.


Ändrad 2021-05-29

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • Prospectus