SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter publicerar delårsrapport för kvartal två och perioden januari-juni

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport avseende det andra kvartalet samt första halvåret 2021. Rapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se. Kvartalet och perioden genomsyras av starkt resultat och starkt kassaflöde samt hög tillväxt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har ökat med nästan 90 procent under kvartal två jämfört med kvartal ett.

Kvartalet i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 42,0 Mkr.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 21,5 Mkr, motsvarande 0,2 kr per aktie.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 116,9 Mkr varav orealiserade 115,0 Mkr, motsvarande 4,0%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 112,2 Mkr.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 368,0 Mkr varav 350,8 Mkr avsåg förvärv av 8 fastigheter och 17,2 Mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.
 • Nettokassaflödet uppgick till 22,3 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till motsvarande 0,81 kr per aktie.

Perioden i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 69,8 Mkr.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 36,4 Mkr, motsvarande 0,3 kr per aktie.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 231,4 Mkr varav orealiserade 229,4 Mkr, motsvarande 8,2%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 214,9 Mkr.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 1 238,1 Mkr varav 1 213,8 Mkr avsåg förvärv av 28 fastigheter och 24,3 Mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.
 • Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick till 3 018,5 Mkr vid periodens slut.
 • Nettokassaflödet uppgick till -277,6 Mkr och likvida medel uppgick vid periodens utgång till 173,9 Mkr.
 • Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 2,52 år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
 • Soliditeten uppgick till 52,6 procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
 • Belåningsgraden av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 46,1 procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 gånger, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,0 gånger.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,2 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till motsvarande 1,59 kr per aktie

Väsentliga händelser under april-juni

 • Den 27 april uppgick det totala antalet aktieägare i MaxFastigheter som accepterat uppköpserbjudandet till 72,1 procent av samtliga aktier i MaxFastigheter, och det totala antalet innehavare av teckningsoptioner i MaxFastigheter som accepterat uppköpserbjudandet uppgick till 67,8 procent av samtliga teckningsoptioner i MaxFastigheter.
 • Den 7 maj avtalade Stenhus Fastigheter om förvärv av Spinnaren 4 och Spinnaren 6 i Köping med ett underliggande fastighetsvärden på 57 Mkr med delbetalning i 909 091 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 16,50 kr per aktier. Fastigheterna inrymmer lager/lätt industri samt byggrätter och den huvudsakliga hyresgästen är NCS AB.
 • 10 maj förvärvas fastigheten Burlöv Tågarp 16:38 i Malmö. Fastigheten är fullt uthyrd till Hedson Technologies AB. Stenhus förlänger också sitt avtal med Rusta i Norrtälje. Förlängningen är ca 8,5 år. Stenhus kommer som ett led i sin hållbarhetsstrategi investera i ledbelysning i lokalen.
 • 12 maj anställdes Michael Johansson som affärsområdeschef för segmentet sällanköp/dagligvaruhandel. Michael Johansson har tidigare bland annat varit verkställande direktör för ICA Fastigheter Sverige AB och haft en rad styrelseuppdrag. Michael Johansson kommer ingå i bolagets ledningsgrupp. Tillträde sker senast under hösten 2021.
 • Den 19 maj uppgick det totala antalet aktieägare i MaxFastigheter som accepterat uppköpserbjudandet till 77,4 procent av samtliga aktier i MaxFastigheter, och det totala antalet innehavare av teckningsoptioner i MaxFastigheter som accepterat uppköpserbjudandet uppgick till 70,6 procent av samtliga teckningsoptioner i MaxFastigheter.
 • Den 19 maj säljer Stenhus fastigheten Cirkeln 1 i Kungens Kurva, Stockholm. Överenskommet värde på fastigheten uppgår till 87 MSEK vilket var cirka fem procent över senaste värdering.
 • Den 27 maj godkände Finansinspektionen Erbjudandehandlingen avseende Stenhus uppköp av MaxFastigheters samtliga aktier och teckningsoptioner.
 • Den 28 maj inleds acceptfristen för Erbjudandet och avslutas den 28 juni 2021. Förutsatt att acceptfristen avslutas den 28 juni 2021 förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 7 juli 2021. Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet.
 • Den 4 juni avtalas om förvärv av fastigheterna Andersberg 14:50 i Gävle samt Magnetfältet 1 i Västerås. Del av köpeskillingen för aktierna i Fastighetsbolagen om cirka 6,5 MSEK, ska betalas av Stenhus genom att Stenhus emitterar 393 938 stycken nyemitterade aktier till Säljaren till en teckningskurs om 16,50 kr per aktie. Huvudsakliga hyresgäster är Asfalt och Mark i Gävle AB samt Byggmäster i Mälardalen AB.
 • Den 6 juni avtalas om förvärv av två LSS boenden i Norrköping på forward funding med underliggande fastighetsvärde av 44,5 Mkr. Uppförandet av LSS boendena beräknas ske under 2022/23, hyresgästen på båda dessa är Liv Ihop AB och säljaren är G17 Gruppen AB. Partena har vidare avtalet om ett långsiktigt samarbete för framtida offentliga fastigheter i Mälardalen med en målsättning om minst fem till tio ytterligare projekt under 2021/22.
 • Den 16 juni ingås avtal om förvärv av Kardanen 13 i Örebro inom segmentet sällanköps-/livsmedelshandel. Fastigheten är fullt uthyrd till City Gross och Systembolaget.
 • Den 29 juni uppgick det totala antalet aktieägare i MaxFastigheter som accepterat uppköpserbjudandet till 96,49 procent av samtliga aktier i MaxFastigheter, och det totala antalet innehavare av teckningsoptioner i MaxFastigheter som accepterat uppköpserbjudandet uppgick till 96,16 procent av samtliga teckningsoptioner i MaxFastigheter.
 • Villkoret om mer än 90 procents anslutningsgrad i Erbjudandet är således uppfyllt. Samtliga övriga villkor konstateras vara uppfyllda eller har frånfallits. Bolaget genomför därmed även den riktade nyemissionen till Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder som det beslutades om vid årsstämman. Nyemissionen sker till en teckningskurs om 15 kronor per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 30 Mkr kronor, och tillför Bolaget 450 Mkr kronor.
 • För att ge de återstående aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i MaxFastigheter, som inte lämnat in sina aktier respektive teckningsoptioner, tid att acceptera Erbjudandet kommer acceptperioden förlängas, till och med den 13 juli 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 2 juli avtalar Stenhus om förvärv av två fastigheter, Sextanten 5 i Södertälje samt Ivalo 1 i Stockholm. Fastigheterna är fullt uthyrd till Bilia AB med en hyresduration på cirka 14,3 år.
 • Den 6 juli genomfördes den beslutade riktade kontanta nyemissionen om totalt 30 000 000 stycken aktier till kursen 15 kr till de två största ägarna Sterner Stenhus Holding AB samt Fastighets AB Balder. Denna emission tillför bolaget 450 Mkr i enlighet med årsstämmobeslutet.
 • Styrelsen för Stenhus Fastigheter beslutade om riktad nyemission av högst 74 829 422 aktier till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i MaxFastigheter, mot betalning med apportegendom i form av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter.
 • Den 13 juli löpte den förlängda acceptperioden ut och det totala antalet aktieägare i MaxFastigheter som accepterat uppköpserbjudandet uppgick till 98,44 procent av samtliga aktier i MaxFastigheter, och det totala antalet innehavare av teckningsoptioner i MaxFastigheter som accepterat uppköpserbjudandet uppgick till 98,58 procent av samtliga teckningsoptioner i MaxFastigheter. Erbjudandet förlängdes acceptperioden till och med den 16 augusti 2021.
 • Den 16 juli offentliggjorde Stenhus ett tillägg till Erbjudandehandlingen (”Tillägget”), vilket har upprättats med anledning av (i) att MaxFastigheter offentliggjorde sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021 den 14 juli 2021 samt (ii) att MaxFastigheter offentliggjorde att årsstämman den 28 juni 2021 bland annat beslutat om ändring av styrelsen i MaxFastigheter. Tillägget godkändes och registrerats av Finansinspektionen.
 • Den 16 augusti uppgick det totala antalet aktieägare i MaxFastigheter som accepterat uppköpserbjudandet till 99,57 procent av samtliga aktier i MaxFastigheter, och det totala antalet innehavare av teckningsoptioner i MaxFastigheter som accepterat uppköpserbjudandet uppgick till 99,88 procent av samtliga teckningsoptioner i MaxFastigheter.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– ”Stenhus Fastigheters första halvår 2021 har fortsatt varit transaktionsintensivt. Bolaget har förvärvat 28 fastigheter, sålt en fastighet, emitterat nya aktier och teckningsoptioner samt uppnått villkoret om mer än 90 procents anslutningsgrad i Erbjudandet gällande budet på Maxfastigheter i Sverige AB vilket således är uppfyllt. Inom den närmaste tiden kommer stort fokus ligga på att konsolidera MaxFastigheter med Stenhus. Med ett fortsatt starkt kassaflöde finns alla förutsättningar för att fortsätta att förvärva ytterligare fastigheter.”


Ändrad 2021-08-24

 • News
 • IR
 • Swedish
 • Regulatory
 • MAR
 • Report
 • Interim
 • Q2